Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku

News details

ZARZĄDZENIE Nr 940/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku w zakresie:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy;

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr LII/460/2022 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku w zakresie:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy;

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadanych publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia odrzucenia złożonej oferty.

§ 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w Zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 940/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych

Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

3 000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach

Sportowy Dzień Dziecka z Tempem.

1 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

Sportowe Mikołajki – 2023.

1 500,00 zł

„Zielone Światło dla Wrząsowic”

Organizacja zawodów biegowych dla różnych grup wiekowych.

3 000,00 zł

OGÓŁEM :

9 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Prawy Brzeg

Okruchy pamięci.

3 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach

Majówka Seniora 2023.

4 000,00 zł

OGÓŁEM :

7 000,00 zł

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

„Po sąsiedzku”

„Razem dla kopytka” – wspólne uporządkowanie trasy przyrodniczej.

5 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

Zielone przedszkole.

5 000,00 zł

OGÓŁEM :

10 000,00 zł

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

„Po sąsiedzku”

Bądź OFFLINE – działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci.

4 000,00 zł

„Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych

Ochrona młodzieży szkoły muzycznej przed zagrożeniami.

3 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

Modne, nie zawsze dobre – warsztaty profilaktyczne dla młodzieży”

3 000,00 zł

OGÓŁEM :

10 000,00 zł


Zarzadzenie-940.2023_ogloszenie-wynikow.pdf