Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne w sprawie sporządzenia i podania do informacji publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

News details

Zarządzenie Nr 21 /2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 31 marca 2021 r. W sprawie: sporządzenia i podania do informacji publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

§ 1

1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu obejmujący budynek handlowo-usługowy położony przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego w Świątnikach Górnych, oznaczony numerem porządkowym 26A, znajdujący się na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 499/4 w Świątnikach Górnych.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2

1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 poprzez wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne.

2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom referatu GPGS.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wykaz