Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Rzeszotarach

News details

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 24.03.2021 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świątniki Górne i podania do informacji publicznej wykazu tych nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) i uchwały Rady Miejskiej: Nr XXVI/232/2020 z dnia 10.11.2020 r.

§ 1

  1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Świątniki Górne, położoną w Rzeszotarach, gm. Świątniki Górne, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 44/1 o pow. 0,37 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1I/00033273/2.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2

Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 ust. 2 poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu GPGS

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wykaz