Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”

News details

Na podstawie Zarządzenia Nr 628/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 6 października 2021 roku oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/359/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w okresie od 6 do 20 października 2021 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informację o ogłoszonych konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok” oraz formularzem konsultacyjnym, podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątniki Górne;

  • na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne;

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Formą przeprowadzenia konsultacji było przedstawienie przez organizacje pozarządowe na piśmie ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian na podstawie formularza konsultacyjnego, podpisanego przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji poprzez:

  • przesłanie drogą mailową na adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl, przy czym za ważne uznawane były dokumenty przesłane w postaci obrazu elektronicznego – skanu – podpisanego formularza konsultacyjnego;

  • osobiste złożenie na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36.

Komórką organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Referat Rozwoju Lokalnego UMiG w Świątnikach Górnych.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji była dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UMiG w Świątnikach Górnych oraz w siedzibie UMiG w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36.

W wyznaczonym terminie w konsultacjach udział wzięły następujące organizacje:

  1. Stowarzyszenie Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa;

  2. Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych

  3. Stowarzyszenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
    w Świątnikach Górnych „TRAMPOLINA”.

W ramach konsultacji społecznych organizacje na piśmie zgłosiły swoje opinie i uwagi oraz przedstawiły propozycję zmian. Zestawienie uwag wraz z informacją o decyzji Burmistrza dotyczącej ich rozpatrzenia stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, częściowo uwzględniono uwagi oraz wprowadzono zmiany do projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”, który zostanie przekazany Radzie Miejskiej w Świątnikach Górnych przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu.

Na tym sprawozdanie zakończono.


Załączniki:

1. Zestawienie uwag.

Sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji.docx 

zal.1-uwagi-RPW.docx 

Sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji_zalacznik.pdf