Ogłoszenie w sprawie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 44/1 położona w obrębie Rzeszotary jednostka ewidencyjna Świątniki Górne.

News details

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 7 października 2022 r.w sprawie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne

GPGS.6840.3.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
podaje do publicznej wiadomości:
ogłoszenie w sprawie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 44/1 położona w obrębie Rzeszotary jednostka ewidencyjna Świątniki Górne.

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
Nieruchomość objęta księgą wieczystą KR1I/00033273/2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 44/1 położona w obrębie Rzeszotary jednostka ewidencyjna Świątniki Górne o powierzchni 0,37 ha.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Rzeszotarach przy ul. Jodłowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Posiada niewielki południowo-zachodni spadek. Porośnięta jest trawami i samosiejkami. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi. Sieci infrastruktury technicznej znajdują się na sąsiednich działkach.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka nr 44/1 położona w obrębie Rzeszotary zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 3695 z dnia 17 czerwca 2015 r. zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/347/2021 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 7961 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 grudnia 2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 7963 z dnia 22 grudnia 2021 r. usytuowana jest w terenach oznaczonym symbolem planu B.182MN/O tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze zagrożonym występowaniem ruchów masowych ziemi.

Cena nieruchomości:
Cena wywoławcza 386 000 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy zł) - do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony - uchwała Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Nr XXVI/232/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

Ograniczenia, obciążenia:
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje:
Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, sala 110, piętro I, dnia 23 listopada 2022 r. (środa) o godzinie 1000.

Wadium wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne nr 54 1240 4748 1111 0000 4879 9346 do dnia 15 listopada 2022 r., przy czym za dzień wpływu uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości i terminie. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć ponadto do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia woli o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia następnego po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Świątniki Górne.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 tel. 12 270 30 40 wewn. 119 lub 12 683 7119.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Świątniki Górne, 07.10.2022 r.