Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

News details

ZARZĄDZENIE Nr 628/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 6 października 2021 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”.


  1. Na podstawie uchwały nr XLVI/359/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:


§ 1

Przedmiot konsultacji

 1. Postanawia się przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

 2. Konsultacje mają na celu poznanie stanowiska lub opinii, złożenia uwag lub propozycji w zakresie zmian w projekcie przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Świątniki Górne, których działalności statutowej dotyczy przedstawiony projekt.

§ 2

Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do zarządzenia w następujący sposób:

 1. przesłanie drogą mailową na adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl, przy czym
  za ważne uznaje się dokumenty przesłane w postaci obrazu elektronicznego – skanu – formularza konsultacyjnego, podpisanego przez osoby upoważnione;

 2. osobiste złożenie na dzienniku podawczym urzędu – pokój 005 parter,
  ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Termin konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 6 października 2021 roku
do 20 października 2021 roku.

§ 4

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konsultacje

Komórką organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Lokalnego UMiG w Świątnikach Górnych, tel. 12 270 40 30 wew. 115, adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające w szczególności informacje dotyczące rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz niezwłocznie zamieszcza się jego treść na okres 30 dni w biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się komórce organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji tj. Referatowi Rozwoju Lokalnego.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Regulamin-pracy-komisji-konkursowej_osw-o-bezstronnosci.docx 

Zal-1-do-Zarzadzenia-projekt-RPW.docx 

Zal-2-do-Zarzadzenia-Formularz-Konsultacyjny.docx 

ZARZĄDZENIE-ws.-konsultacji-spol.-RPW-z-NGO-na-2022-r..docx