Konsultacje społeczne – dotacje na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez NGO

News details

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zgodnie z zarządzeniem nr 848/2022 z dnia 17 października 2022 roku informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” – dla organizacji społecznych.

Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 17 października 2022 r.;
  • zakończenie konsultacji: 30 października 2022 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia w następujący sposób:

  • przesłanie drogą mailową na adres: umig@swiatniki-gorne.pl, przy czym za ważne uznaje się dokumenty przesłane w postaci obrazu elektronicznego – skanu – formularza konsultacyjnego, podpisanego przez osoby upoważnione;
  • osobiste złożenie na dzienniku podawczym urzędu – pokój 005 parter,
    ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne;
  • komórką organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Lokalnego UMiG w Świątnikach Górnych, tel. 12 270 40 30 wew. 115, adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl;

zarzĄdzenie-ws.-konsultacji-spol.-rpw-z-ngo-na-2023-r.-3.pdf

zal-1-do-zarzadzenia--projekt-rpw-3.pdf

zal-2-do-zarzadzenia-formularz-konsultacyjny-4.docx

regulamin-pracy-komisji-konkursowej_osw-o-bezstronnosci-3.pdf