Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

News details

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym w dniu 22 października 2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych

Tytuł zadania publicznego: „Wyjazd do kina na film pt. Najpiękniejsze kolędy Świata”

Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wnioskowana dotacja: 2.000,00 zł


Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 31 października 2021 r. na Dzienniku Podawczym (pok. 005) w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl.Informację można uzyskać w pokoju 107, I piętro, tel. 12 270 40 30, wew. 115


Informacja-z-dn.-25.10.2021---zlozona-oferta.docx