Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Świątniki Górne do 2030 roku.

News details

Na podstawie art. 48 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. 2020 poz. 283) upubliczniam informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Świątniki Górne do 2030 roku.

Zgodnie z art. 48 ustawy OOŚ (Dz.U. 2020 poz. 283) Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Świątniki Górne do 2030 roku.

Propozycję odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko motywował tym, że realizacja dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, planowany dokument obejmuje obszar zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Świątniki Górne – a tym samym przedmiotowy dokument spełnia przesłanki zawarte w art. 48 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy OOŚ.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne przedstawił przy tym informacje o uwarunkowaniach z uzasadnieniem, które oceniają, czy projekt Strategii Rozwoju Gminy Świątniki Górne do 2030 roku nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Wynikają z nich następujące wnioski.

Należy stwierdzić, że realizacja działań ujętych w Strategii z dużym prawdopodobieństwem spowoduje oddziaływania na środowisko. Dużego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych oraz hałasu. Małego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań należy oczekiwać w odniesieniu do oddziaływania na bioróżnorodność, w tym podlegających ochronie gatunki roślin, grzybów i zwierząt, utrzymanie dobrej jakości gleb, zagospodarowanie odpadów, wpływu na przestrzeń i walory krajobrazowe oraz klimat. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań wynika z faktu, że powiązane jest ono w dużym stopniu z procesami inwestycyjnymi, w tym dot. inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, rozwoju sieci gazowej. W przypadku realizacji inwestycji niemal pewne jest, że wystąpią chwilowe negatywne oddziaływania na środowisko, niepewna jest natomiast skala tych oddziaływań. Mniej pewne jest prawdopodobieństwo oddziaływań pośrednich, wywołanych przez powstałe w wyniku realizacji inwestycji zmiany (zwiększona przepustowość dróg i szlaków komunikacyjnych, zwiększony ruch turystyczny, etc.).

Oddziaływania na środowisko będzie zasadniczo chwilowe, ograniczone do czasu prowadzenia inwestycji. Większość uciążliwych dla środowiska inwestycji realizowanych będzie na obszarach zurbanizowanych, przeznaczonych na funkcje usługowe lub mieszkaniowe lub w ciągach głównych szlaków komunikacyjnych. Takie lokalizacje ograniczą negatywny wpływ na obszary chronione, choć ze względu na możliwość migracji zanieczyszczeń, w szczególności do środowiska wodnego, go nie wykluczą.

Większość oddziaływań na środowisko będzie miało charakter czasowy, ograniczony do trwania inwestycji. Z reguły procesy inwestycyjne trwają do 2 lat. Po zakończeniu inwestycji oddziaływania znikną, czyli takie oddziaływanie będzie miało charakter jednorazowy.

Zasięg oddziaływań na środowisko będzie miał lokalny charakter. Związany będzie z realizowanymi inwestycjami. Prowadzone prace budowlane powodować będą chwilowe zajęcie powierzchni ziemi, w tym degradację środowiska glebowego. Skutki prowadzonych prac mogą być odczuwane w najbliższym sąsiedztwie poprzez emisję pyłów i zanieczyszczeń gazowych oraz hałas. Do środowiska wodnego dostawać się mogą zanieczyszczenia wskutek spływu powierzchniowego. W ten sposób zanieczyszczenia mogą migrować także na inne obszary.

Większość skutków negatywnych oddziaływań charakteryzować się będzie pełną lub częściową odwracalnością. Po zakończeniu inwestycji oddziaływania znikną, więc zniknie większość negatywnych skutków. Związane to będzie także z procesami samooczyszczania, w tym powietrza atmosferycznego, środowiska glebowego i wodnego.

Należy zaznaczyć, iż wymienione działania, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikają z zapisów już obowiązujących dokumentów, do których należy zaliczyć w szczególności:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świątniki Górne,
  • Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Oznacza to, że faktyczne ramy dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wytyczyły już ustalone plany i strategie. Strategia w dużym stopniu powiela faktycznie te zapisy.

W tym miejscu warto dodać, iż dla wyżej wymienionych dokumentów przeprowadzono stosowne procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto, ze względu na dużą ogólność zapisów Strategii istnieje trudność w szczegółowym zdefiniowaniu wpływu na środowisko. Poszczególne projekty będą przechodzić swoje odrębne procedury oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższą analizę oraz analizę zapisów Strategii Rozwoju Gminy Świątniki Górne do 2030 roku należy stwierdzić, że realizacja postanowień tego dokumentu nie powinna spowodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, gdyż większość zadań, charakteryzuje się małym lub brakiem oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Zaplanowane w Strategii działania, pomimo tego, że znajdują się na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, zlokalizowane są w przestrzeni zurbanizowanej, ich realizacja nie naruszy istniejącego stanu i układu środowiska. Są to przedsięwzięcia o mniejszej skali (np. budowa lub modernizacja pojedynczych ciągów komunikacyjnych o nieznacznej długości, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, gazowej, rozwój niedużej infrastruktury usługowej), a ewentualne oddziaływania ograniczają się do otaczającej je przestrzeni. Należy również zaznaczyć, że obszar na którym prowadzone będą działania inwestycyjne położony będzie poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo, a Strategia realizowana będzie w myśl zasad zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Powyższe stanowisko, wraz z propozycją odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Świątniki Górna do 2030, Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił w piśmie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (pisma z dnia 24.09.2021 roku).

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo z dnia 22.10.2021), jak też Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie (pismo z dnia 15.10.2021) wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Świątniki Górne do 2030 roku.