ZARZĄDZENIE Nr 785/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych

News details

Na podstawie art. 19a i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), oraz na podstawie uchwały nr XXXVIII/345/2021 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Dofinansowanie renowacji figury Matki Boskiej, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Świątnikach Górnych” zleca się realizację zadania publicznego w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

  2. Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

  4. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.§ 2

Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.§ 3

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Zarzadzenie-785.2022_udzielenie-dofinansowania-w-ramach-19a.pdf

zal.-nr-1-do-zarz.-wzÓr-umowy-4.pdf

zal.-nr-2-do-zarz.-wzor-sprawozdania-4.docx