Ogłoszenie w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego

News details

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki DAF 1100

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 536/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 22.03.2021 r.

GPGS.5543.1.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki DAF 1100.

 1. Właściciel pojazdu: Gmina Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.
 2. Przedmiot sprzedaży: samochód pożarniczy marki DAF, numer rejestracyjny KRA 7SF9, numer VIN XLAAE61NT00300503, rodzaj pojazdu - specjalny przeznaczenia pożarniczego.
 3. Dane pojazdu:
  • nr identyfikacyjny vin - XLAAE61NT00300503;
  • data pierwszej rejestracji - 09.12.1987 r.;
  • rok produkcji - 1987;
  • data ważności badania technicznego - 28.01.2022 r.;
  • wskazanie drogomierza - 42 392 km;
  • opis rodzaju pojazdu - pożarniczy;
  • moc silnika - 116 kW;
  • kolor powłoki lakierowej - czerwony;
  • ilość miejsc - 9 (układ siedzeń: 1+2+2+4);
  • dowód rejestracyjny - DR/BK 0310392;
  • wyposażenie - szybkie natarcie 60 m z linią i prądownicą;
  • wady:
  • nie można wypróżnić całego zbiornika wody - w zbiorniku pozostaje około 7% wody,
  • szybkie natarcie niesprawne w około 20%,
  • elementy rdzy w karoserii.

 4. Termin i miejsce oglądania pojazdu: samochód można obejrzeć w remizie OSP Rzeszotary (ul. Górny Rynek 4) od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 21.04.2021 r., po uprzednim uzgodnieniu/umówieniu telefonicznym pod nr: 519 524 820.
 5. Organizatorem przetargu jest Gmina Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2021 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, I piętro pok. 110, przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 w Świątnikach Górnych.
 7. Postąpienie ustala się na kwotę 218,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście złotych 00/100). Cena wywoławcza wynosi: 21 800,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych 00/100).
 8. Organizator przetargu wymaga od uczestników wpłacenia 5% wadium ceny wywoławczej samochodu, tj. w kwocie: 1 090,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 9. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Świątniki Górne, 32-040 Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, PKO SA o/Świątniki Górne, nr rachunku 54 1240 4748 1111 0000 4879 9346.
 10. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku organizatora przetargu najpóźniej do dnia 21.04.2021 r.
 11. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
 12. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu.
 13. Cena sprzedaży ruchomości w formie przetargu nie może zostać rozłożona na raty.
 14. Cena sprzedaży ruchomości winna zostać zapłacona w całości natychmiast po udzieleniu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Nabywca, który w ustalonych terminach nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
 15. Osobą uprawnioną do udzielenia informacji w przedmiotowej sprawie jest: Inspektor Katarzyna Cygan (tel. 12 2704030 w. 25, mail: srodowisko@swiatniki-gorne.pl).
 16. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin

Oświadczenie