Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zatwierdzającej nowe statuty jednostek pomocniczych Gminy: sołectw Ochojno, Olszowice, Rzeszotary i Wrząsowice oraz miasta Świątniki Górne

News details

Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały zatwierdzającej nowe statuty jednostek pomocniczych Gminy: sołectw Ochojno, Olszowice, Rzeszotary i Wrząsowice oraz miasta Świątniki Górne

Termin konsultacji: 14 listopada – 10 grudnia 2022 r.

Formularze konsultacyjne do zgłaszania uwag / opinii / propozycji zmian oraz projekt uchwały dostępne są:

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,
  • u Sołtysów wsi i Przewodniczącego Zarządu Osiedla,
  • w budynkach komunalnych: szkoły, przedszkola, GOPS, Centrum Kultury, Biblioteki.

Wypełnione formularze można przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne (dziennik podawczy),
  • osobiście przez wrzucenie do skrzynki konsultacyjnej umieszczonej w budynkach komunalnych, w których udostępniono projekty lub przekazanie Sołtysowi wsi / Przewodniczącemu Zarządu Osiedla,
  • elektronicznie za pomocą:

poczty elektronicznej umig@swiatniki-gorne.pl

platformy PUAP /umigswiatniki/skrytka


Wszystkie dokumenty oraz projekty statutów dostępne na BIP

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania osób biorących udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Świątniki Górne.

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z wzięciem udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących nowych statutów jednostek pomocniczych Gminy Świątniki Górne, Administrator Danych Osobowych, w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także "RODO") informuje, iż:-

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne z siedzibą ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, telefon 12/270-40-30, e-mail umig@swiatniki-gorne.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: iod@swiatniki-gorne.pl lub dzwoniąc pod numer: 600067995.
3. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w formularzu konsultacyjnym będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; oraz art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na:
a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez ADO;
b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi na podstawie stosownych umów.
8. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub odwołania uprzednio udzielonej zgody w zakresie, którym była udzielona bez wpływu na przetwarzanie przed jej odwołaniem, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
9. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości wzięcia udziału w konsultacjach.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić taką potrzebę osobiście
w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne, przesłać wniosek na adres: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, drogą elektroniczną: umig@swiatniki-gorne.pl lub zgłosić telefoniczne na nr telefonu 12/270-40-30.