wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Odpisy aktów stanu cywilnego


Urząd

Miasta i Gminy Świątniki Górne

WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

Kogo dotyczy

 

Ø  Osoby, której akt dotyczy lub jej wstępnych (matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), a także rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna.

 

Ø  Innych osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu aktu.

 

Wymagane dokumenty

 

Ø  Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

 

Ø  Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

 

Ø  Prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,

 

Ø  Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa(w przypadku działania przez pełnomocnika)

 

Ø  Dokument wykazujący interes prawny

 

Ø  Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika)

 

W przypadku działania przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Opłaty

 

Ø  Opłata skarbowa od wydania:

       a) odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł.

       b) odpisu zupełnego - 33,00 zł.

 

Ø  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 

Ø  Opłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:

       61 1240 4748 1111 0000 4874 7422.

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego

pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 24, 23.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Ø  Urząd Stanu Cywilnego, pok. 101, I piętro lub Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

 

Ø  Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (za wyjątkiem wniosków o wydanie skróconych odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego. Przepisy nie przewidują ich wydania w formie dokumentu elektronicznego).

 

Termin załatwienia sprawy

Ø  Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Świątnikach Górnych) wydanie odpisu następuje do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ø  Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ø  W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie miesiąca lub dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Forma załatwienia wniosku

Ø  Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony odpis wielojęzyczny).

 

Ø  Decyzja  o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

 

 

Podstawa prawna

 

Ø  Art. 45, art. 125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).

 

Ø  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.).

 

Ø  Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

 

Tryb odwoławczy

 

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 

pogoda.net