wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Udostępnianie danychUrząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Udostępnienie danych

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o udostępnienie danych mogą wystąpić:

-  osoby, których dane są przetwarzane w rejestrze mieszkańców,

-  organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Organy Wyborcze, straże gminne (miejskie),

-  komornicy sądowi wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza,

-  państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, określonych w odrębnych przepisach,

-  Polski Czerwony Krzyż, w zakresie danych osób poszukiwanych.

-  Potrzeba uzyskania danych danych może wynikać z interesu faktycznego lub interesu prawnego. W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca zobowiązany jest wskazać podstawę prawną, z której wywodzi uprawnienie do żądania udostępnienia danych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na interes prawny to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowanie sądowe.

-  Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany we wniosku. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców w formie pisemnej, jak również w formie dokumentu elektronicznego. Formularz do pobrania na stanowisku obsługi w UMiG Świątniki Górne, I piętro, pok. 101. W przypadku  korzystania z możliwości złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego,  należy wniosek uwierzytelnić za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub poprzez  zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu bądź podpisu osobistego,

-  dowód osobisty,

-  dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych (nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 46 ust 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

-  w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie., jeżeli jest należna, dokument tożsamości pełnomocnika do wglądu,

-  inne dokumenty, w szczególności w sytuacji, gdy potrzeba uzyskania danych wynika z interesu prawnego

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 23, 24.

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36 32-040 Świątniki Górne, I piętro, pok. 101

Za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty)

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Forma załatwienia wniosku

 

 

 

Udostępnienie danych w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego. Odmowa udostępnienia danych w formie decyzji administracyjnej.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382  ze zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz.  2482 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523.)

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2019r., poz. 1000) 

 

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia danych w postaci decyzji administracyjnej, wydawanej z urzędu, Organem Odwoławczym jest Wojewoda Małopolski w Krakowie. Odwołanie składa się z terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne.

 

pogoda.net