wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 6 grudnia 2020 Imieniny: Mikołaja, Emiliana, Leontyny
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


22 października 2020
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.”

RL.520.1.2020                                                          Świątniki Górne, 22 października 2020 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.”

Na podstawie Zarządzenia Nr 453/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 6 października 2020 roku oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/359/2010 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 30.09.2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w okresie od 6 do 19 października 2020 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informację o ogłoszonych konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok” oraz formularzem konsultacyjnym, podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątniki Górne;
  • na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Formą przeprowadzenia konsultacji było przedstawienie przez organizacje pozarządowe na piśmie ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian na podstawie formularza konsultacyjnego,  podpisanego przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji poprzez:

·         przesłanie drogą mailową na adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl, przy czym za ważne uznawane były dokumenty przesłane w postaci obrazu elektronicznego – skanu – podpisanego formularza konsultacyjnego;

·         osobiste złożenie na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36.

Komórką organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Referat Rozwoju Lokalnego UMiG w Świątnikach Górnych.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji była dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UMiG w Świątnikach Górnych oraz w siedzibie UMiG w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36.

W wyznaczonym terminie w konsultacjach udział wzięły następujące organizacje:

1)       Stowarzyszenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Świątnikach Górnych „TRAMPOLINA”.

W ramach konsultacji społecznych organizacja na piśmie zgłosiła swoje opinie i uwagi oraz przedstawiła propozycję zmian. Zestawienie uwag wraz z informacją o decyzji Burmistrza dotyczącej ich rozpatrzenia stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, nie uwzględniono oraz nie wprowadzono zmian do projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”, który zostanie przekazany Radzie Miejskiej w Świątnikach Górnych przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Pliki do pobrania:
pogoda.net