wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 25 września 2020 Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


18 sierpnia 2020
ZARZĄDZENIE w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks”.

Na podstawie art. 19a i art. 4 ust. 1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.  1057), oraz na podstawie uchwały nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Po rozpatrzeniu oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Jesienny Turniej Siatkarskich Czwórek” zleca się realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
  2. Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację                          w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
  4. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 2

Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 3

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net