wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Czwartek, 6 sierpnia 2020 Imieniny: Jakuba, Sławy
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


23 lipca 2020
Powołanie komisji do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych.

 

RL.524.2.2020

 

ZARZĄDZENIE Nr 403/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 23 lipca 2020 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art.15 ust 2a-2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 poz. 1057)oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz.713), Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku, w składzie:

           

Przewodniczący:

Iwona Ożóg – podinspektor ds. przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego

Członek:

Aleksandra Piegza– inspektor  ds. promocji i rozwoju lokalnego, Ekodoradca

Członek:

Magdalena Gawęda – podinspektor  ds. promocji i rozwoju lokalnego

 

§ 2

Ocena i wybór ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net