wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Czwartek, 6 sierpnia 2020 Imieniny: Jakuba, Sławy
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


3 lipca 2020
Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2020 roku.

 

RL.524.2.2020

ZARZĄDZENIE Nr 383/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 3 lipca 2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2020 roku.

 

Na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz na podstawie uchwały  nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2019 r.                     w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.   

    w zakresie:

1)      działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy;

2)      ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

3)      przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Treść ogłoszenia stanowi załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 spośród organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Pliki do pobrania:
pogoda.net