wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 25 września 2020 Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


29 maja 2020
Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy od 1 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne w związku ze stanem epidemii.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)oraz § 14rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Z dniem 31 maja 2020 r. uchyla się następujące zarządzenia:

1)    nr 10/2020 BurmistrzaMiasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia działań zapobiegawczych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (korona wirusa);

2)    nr 11/2020 BurmistrzaMiasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(koronawirusa);

3)    nr 15/2020 BurmistrzaMiasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowej zmiany organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne w związku ze stanem epidemii.

§ 2.

W związku z trwającym stanem epidemii oraz koniecznością zapobiegania i zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusa) oraz choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej tym wirusem, wprowadza się następujące działania zapobiegawcze:

1)    zaleca się prowadzenie obsługi bezpośredniej klienta w Urzędzie przy zachowaniu zasady jednego klienta przy jednym stanowisku, zalecanego dystansu oraz wzmożonych zasad higieny,

2)    w celu zachowania zalecanego dystansu społecznego utrzymuje się podział punktu obsługi klienta zlokalizowanego na parterze budynku na dwie odrębne strefy:

a)      obsługi kasowej,

b)      obsługi dziennika podawczego;

3)    zaleca się ograniczenie przyjmowania stron w przypadkach, gdy obecność strony nie jest bezwzględnie wymagana przepisami prawa;

4)    zaleca się zachęcać strony do składania dokumentów elektronicznie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – dokumenty muszą być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP – oraz do kontaktu i przekazywania informacji drogą telefoniczną lub mailową w sprawach nie wymagających zachowania wymagań ustawy, o której mowa powyżej;

5)    wszelkie wnioski, podania i dokumenty adresowane do Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, składane drogą inną niż elektroniczna, poddaje się przed wprowadzeniem do obiegu 24-godzinnej kwarantannie;

6)    zaleca się zachęcać strony do dokonywania płatności w kasie Urzędu w formie bezgotówkowej, tj. przy pomocy terminala i karty płatniczej.

§ 3.

Zaleca się sprzątanie środkami antyseptycznymi siedziby Urzędu oraz zwielokrotnienie mycia klamek, poręczy, podchwytów, przycisków, windy, sanitariatów i podłóg.

§ 4.

1.    Wszystkich pracowników Urzędu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o:

1)    pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2(koronawirusem);

2)    podejrzeniu kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2(koronawirusem), jak również innych zdarzenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 należy przekazywać do Sekretarza Gminy lub sekretariatu Burmistrza drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

3.    Wszystkich pracowników Urzędu zobowiązuje się do:

1)    szczególnego przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny;

2)    codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i śledzenia komunikatów na temat wirusa SARS-CoV-2(koronawirusa) zamieszczanych na stronie Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne.

§ 5.

Wykonanie zrządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2020 r.


 

pogoda.net