wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 20 września 2020 Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


5 marca 2020
ZARZĄDZENIE w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2020 roku.

RL.524.1.2020

ZARZĄDZENIE Nr 332/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 5 marca 2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2020 roku.

 

Na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz na podstawie uchwały  nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2019 r.                     w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.   

    w zakresie:

1.      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2.      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2. Treść ogłoszenia stanowi załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 spośród organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 

Pliki do pobrania:
pogoda.net