wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 19 października 2019 Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


2 października 2019
Konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.

RL.520.1.2019

 

ZARZĄDZENIE  Nr 236/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 2 października 2019 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.

 

Na podstawie uchwały nr XLVI/359/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30.09.2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedmiot konsultacji

1.      Postanawia się przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.      Konsultacje mają na celu poznanie stanowiska lub opinii, złożenia uwag lub propozycji w zakresie zmian w projekcie przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Świątniki Górne, których działalności statutowej dotyczy przedstawiony projekt.

 

§ 2

Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do zarządzenia w następujący sposób:

  1. przesłanie drogą mailową na adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl, przy czym
    za ważne uznaje się dokumenty przesłane w postaci obrazu elektronicznego – skanu – formularza konsultacyjnego, podpisanego przez osoby upoważnione;
  2. osobiste złożenie na dzienniku podawczym urzędu – pokój 005, parter,
    ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne;
  3. spotkania przedstawiciela projektodawcy z organizacjami – spotkania mają charakter indywidualny, odbywają się w UMiG w Świątnikach Górnych. W spotkaniu może wziąć udział jedna lub większa liczba organizacji. Ze względów organizacyjnych, niezbędne wcześniejsze umówienie terminu spotkania,  tel. 12 270 40 30,  adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl.

 

 

 

§ 3

Termin konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 2 października 2019 roku
do 15 października 2019 roku.

 

 

§ 4

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konsultacje

Komórką organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Lokalnego UMiG w Świątnikach Górnych, tel. 12 270 40 30, adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl.

§ 5

Postanowienia końcowe

1.     Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające w szczególności informacje dotyczące rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz niezwłocznie zamieszcza się jego treść na okres 30 dni w biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

2.      Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się komórce organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji tj. Referatowi Rozwoju Lokalnego.

3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Pliki do pobrania:
pogoda.net