wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 18 października 2019 Imieniny: Juliana, Łukasza
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


12 kwietnia 2019
Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia „ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC”

RL.525.1.2019

ZARZĄDZENIE  Nr 102/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC”.

 

Na podstawie art. 19 a i art. 4 ust. 1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), oraz na podstawie uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza, co następuje:

§ 1

1.      Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC”  złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Pamiętajmy o Rotmistrzu Pileckim – opracowanie oprawy Biegu i pamiątkowych koszulek patriotycznych” zleca się realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2.      Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.      Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację                          w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

4.      Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 2

Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 3

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Pliki do pobrania:
pogoda.net