wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 18 października 2019 Imieniny: Juliana, Łukasza
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


10 kwietnia 2019
Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku.

RL.524.2.2019

 

ZARZĄDZENIE Nr 98/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku.

 

Na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie uchwały  nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r.                     w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.   

    w zakresie:

·         działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

·         działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy;

·         ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

·         przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

2. Treść ogłoszenia stanowi załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 spośród organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net