wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 23 kwietnia 2019 Imieniny: Jerzego, Wojciecha
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


29 sierpnia 2018
Zaproszenie do składania ofert - dostosowanie budynku i pomieszczeń w celu utworzenia wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych – CWON – w Świątnikach Górnych”.

Zaproszenie do składania ofert


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

ul. Krakowska 2, 32-040 Świątniki Górne

    tel. (12) 270 42 26, e-mail: gops@swiatniki-gorne.pl

 

zaprasza

 

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

 

udzielenia zamówienia na roboty remontowe dotyczące:

 

dostosowania budynku i pomieszczeń w celu utworzenia wypożyczalni  sprzętu specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.:  Utworzenie Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych – CWON – w Świątnikach Górnych”.

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach przyziemia budynku komunalnego.

Kody CPV:

45453000-7 –  Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych.

Zakres robót obejmuje:

Lp.

Rodzaj i zakres robót remontowych: remont pomieszczeń w przyziemiu budynku ul. Krakowska 2 na magazyn sprzętu

Ilość

1

Wybicie otworu w ścianie zewnętrznej, montaż nadproża. Montaż drzwi aluminiowych ciepłych dwudzielnych  o wym. 205/200 cm (izolacyjność cieplna max Ug 1,1 W/m2K), otwierane na zewnątrz (oba skrzydła). Drzwi malowane proszkowo kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi dzielone profilem góra i dół przeszklenie, szyba bezpieczna- dwustronnie. Pakiet trzyszybowy. Uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna.

Odwodnienie profilu. Drzwi wyposażone w pochwyty,   oraz dwa zamki do drzwi. Wraz z obróbką szpalet.

1 kpl

2

Montaż drzwi wewnętrznych stalowe, skrzydło 90 framuga stalowa, kompletne zamek i klamka,

3 kpl

3

Pogłębienie pomieszczenia przez ręczne usunięcie warstwy piasku i ziemi  ok. 65 cm

89,45 m2

4

Wykonanie podbetonki

 

89,45 m2

5

Wykonanie izolacji (folia lub papa + styrodur gr 5 cm.)

89,45 m2

6

Wykonanie wylewki gr 8 cm, wykonanie posadzki  z płytek gresowych przemysłowych 33,3x33,3 mm wraz z cokolikiem wysokości 10 cm.

89,45 m2

7

Przeróbka instalacji wod- Kan z wyprowadzeniem kanalizacji poza budynek, obecnie przejście instalacji pod stropem sprowadzenie pionów i wykonanie nowych poziomów w wylewce ok. 40 mb rurą kanalizacyjną fi 50 -160 mm, woda 32-50 mm PE- wymiana części widocznych ok. 60 mb

1 kpl

8

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu w tym gniazda potrójne 6 kpl; oświetlenie -lampy  na ścianach lub suficie oprawy przemysłowe hermetyczne  liniowe źródło światła LED, obudowa z poliwęglanu, Stopień ochrony min IP44, zasilane napięciem sieciowym 230V. Długość min 1100 mm.) – 9 szt; włączniki światła i wentylatora – 6 szt; wentylator wyciągowy – 2 szt rozdzielnia – 1 kpl

12  pkt

9

Wykuwanie otworów okiennych montaż okien szerokości 1,3m wysokość 0,7 m (0,91 m2), otwierane i uchylne, okna PVC kolor biały, profil min 5 komorowy, szyba - trzyszybowy pakiet zespolony ze szkłem niskoemisyjnym i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem (izolacyjność cieplna max Ug = 0,7 W/m2K. Wraz z obróbką szpalet. W tym parapety zewnętrzne stalowe kolor do ustalenia, z nawietrzakami.

2 kpl

10

Malowanie  sufitów

(szpachlowanie, gruntowanie malowanie dwukrotne farbą lateksową kolor biały)

89,45 m2

11

Malowanie  ścian

(szpachlowanie, gruntowanie malowanie dwukrotne farbą lateksową kolor biały)

 

110 m2

12

Wykonanie dojścia z kostki brukowej   2,0 mb , podbudowa z kruszywa warstwa ok 50 cm, ze względu na stan istniejący, kostka szara prostokąt 6 cm, obrzeż szare 8x30x100

40,0 m2

Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia:

a)      wykonanie każdego rodzaju robót zgodnie z dokumentacją (przedmiarem robót zał. 2, szkicem zał. 4  oraz zgodnie z przyjętym standardem),

b)      ilość i rodzaj sprzętu gwarantującego wykonanie zadania,

c)      dostawę wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

d)      przygotowanie na dzień umownego zakończenia robót atestów materiałowych, badań laboratoryjnych, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy,

e)      w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty w tym konieczny sprzęt, transport,  demontaże i montaże, wszystkie dodatkowe materiały które należy zastosować do realizacji zadania zgodnie w wiedzą techniczną takie np. jak: narożniki, siatka, listwy, akryl, masa szpachlowa, kleje, sylikon, itd. a które są niezbędne  do prawidłowego wykonania zadania.

I.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

I.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

I.3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

II TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.09.2018r. (piątek), do godz. 12:00.


III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2.      Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.      Oferta cenowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia odnoszące się do specyfikacji, wyszczególnionej w części I niniejszego zaproszenia oraz powinna uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia cen w kilku wariantach, które byłyby uzależnione od zastosowanych rozwiązań. 

5.      Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.      Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.

 

IV MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1.      Ofertę należy złożyć na wybrany przez Wykonawcę sposób:

       1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,

       2) e-mailem na adres umig@swiatniki-gorne.pl.

 

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).

2.      Oferent, przygotowując odpowiedź na niniejsze zaproszenie do składania ofert, może skorzystać z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. W przypadku przygotowania odpowiedzi w innej formie, należy w złożonej ofercie podać wszystkie informacje z formularza ofertowego, w szczególności kwotę za wykonanie zamówienia.

3.      Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy zgodnie  z przedmiarem robót (zał.2).

4.    Ponadto do oferty Wykonawca składa: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu /zał. 3a/ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. 3b/) stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.      Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

 

Oferta na utworzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Świątnikach Górnych”.

 

V WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

1.      Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić będzie również:

1)      Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, odpowiednie oznakowanie budowy,

2)      Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

3)      Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

4)      Obowiązkiem Wykonawcy jest właściwe zabezpieczenie robót, utrzymanie bezpieczeństwa  oraz porządku na terenie budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

5)      Natychmiastowe, docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

6)      Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót,

7)      Doprowadzenie terenów objętych inwestycją oraz terenów naruszonych na skutek realizacji inwestycji do stanu pierwotnego tj. stanu sprzed rozpoczęcia robót.

8)      Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy własnym sprzętem, z własnych  pełnowartościowych i atestowanych materiałów.

9)      Urządzenia i materiały proponowane do montażu i wbudowania muszą posiadać wymagane  przez polskie prawo atesty i certyfikaty.

10)  Wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z zaproszenia do złożenia oferty i załączników, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia (m.in. koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, organizacji ruchu, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, wywozu urobku, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszty obsługi w okresie gwarancji), ponosi Wykonawca.

11)  Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego  wymaganego do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonanych z tych  materiałów. Wyniki tych badań zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę na własny koszt w ramach ustalonego wynagrodzenia.

12)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową oraz poniesie wszelkie koszty z tego tytułu.

13)  Wykonawca jest zobowiązany ponadto do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w okresie wykonywania prac.

14)  Wywożony grunt Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie będzie ponosił skutków prawnych ani zaspokajał roszczeń z tytułu niewłaściwego zagospodarowania urobku.

15)  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania ewentualnych podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

16)  Wycena wszystkich wymienionych prac została ujęta w cenie ofertowej.

17)  Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do:

·         wykonywania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

·         informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

18)  Przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności opisane w § 1 ust. 4, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji.

19)  Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia w  zakresie koniecznym do realizacji zamówienia.

 

W przypadkach wskazania w dokumentacji technicznej znaków towarowych lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji technicznej.

Materiały równoważne muszą być wymienione w ofercie z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę.

VI PROCEDURA OCENY I WYBORU OFERTY:

1.    Do oceny dopuszczone będą jedynie oferty, które wpłynęły w terminie, na podstawie następujących kryteriów:

1.1. Kryteria formalne:

a) Oferta musi być zgodna z Opisem przedmiotu zamówienia (Punkt I), tj.: spełniać wszystkie techniczne parametry ujęte w specyfikacji.

b) Oferta musi zostać dostarczona do UMIG w sposób zastrzeżony w  punkcie III i IV.

c) Oferta musi zawierać informację o gwarancji, z zastrzeżeniem, że nie może być ona krótsza niż 36 miesięcy.

1.2    Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100%. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert;

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą przedmiotu zamówienia;

3.    Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

 

VII INFORMACJE DODATKOWE

1.      Zamawiającym i odbiorcą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych, natomiast nabywcą Gmina Świątniki Górne.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty;

3.

Pliki do pobrania:
pogoda.net