wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Poniedziałek, 18 marca 2019 Imieniny: Cyryla, Edwarda
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


18 lipca 2018
Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie szkolenia: : "Dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niesamodzielnych i zasady podstawowej rehabilitacji osób niesamodzielnych; zasady korzystania z wymaganego i zalecanego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i pomocniczego".

RL.042.1.2018

Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

ul. Krakowska 2, 32-040 Świątniki Górne

    tel. (12) 270 42 26, e-mail: gops@swiatniki-gorne.pl

 

zaprasza

 

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie

 

realizacji usługi merytorycznej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, w ramach realizacji projektu pn.:  Utworzenie Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych – CWON – w Świątnikach Górnych”.

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych:

Szkolenie: "Dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niesamodzielnych i zasady podstawowej rehabilitacji osób niesamodzielnych; zasady korzystania z wymaganego i zalecanego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i pomocniczego".

Czas trwania szkolenia: 2 godziny (po 60 minut),

Planowany termin: I kwartał 2019 roku

Liczba uczestników: 20 osób

Godziny szkolenia: dostosowane do potrzeb uczestników.

Szkolenie mobilne jednorazowe - indywidualne.

 Warunki i informacje dodatkowe:

1.       Zamawiający zapewnia miejsce przeprowadzenia szkolenia (na terenie Gminy Świątniki Górne),

2.       Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt i materiały do realizacji szkolenia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

3.       Dopuszcza się korzystanie ze sprzętu szkoleniowego, w szczególności multimedialnego Zamawiającego.

4.       Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

5.       Rekrutację uczestników szkolenia zapewnia Zamawiający.

 

II TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2018r. (poniedziałek), do godz. 15.00.

 

 

 


III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.       Oferta cenowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia odnoszące się do specyfikacji, wyszczególnionej w części I niniejszego zaproszenia oraz powinna uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia cen w kilku wariantach, które byłyby uzależnione od zastosowanych rozwiązań. 

2.       Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT albo – w przypadku oferenta, będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej – kwoty brutto umowy cywilnoprawnej. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.       Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.

 

IV MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1.      Ofertę należy złożyć w wybrany przez Wykonawcę sposób:

      1) w jednej zamkniętej kopercie, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne,

      2) e-mailem na adres: umig@swiatniki-gorne.pl. 

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).

2.      Oferent, przygotowując odpowiedź na niniejsze zaproszenie do składania ofert, może skorzystać z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. W przypadku przygotowania odpowiedzi w innej formie, należy w złożonej ofercie podać wszystkie informacje z formularza ofertowego, w szczególności kwotę za wykonanie zamówienia.

3.      Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla CWON w Świątnikach Górnych” – Rehabilitacja.

 

V WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

1)      Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do:

a)      wykonywania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

b)      informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

2)      Przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności opisane w § 1 ust. 4, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji.

3)      Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia w  zakresie koniecznym do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

VI PROCEDURA OCENY I WYBORU OFERTY:

1.    Do oceny dopuszczone będą jedynie oferty, które wpłynęły w terminie, na podstawie następujących kryteriów:

1.1. Kryteria formalne:

a) Oferta musi być zgodna z Opisem przedmiotu zamówienia (Punkt I), tj.: spełniać wszystkie wymogi ujęte w zaproszeniu.

b) Oferta musi zostać dostarczona do Zamawiającego w sposób zastrzeżony w  punkcie III i IV.

1.2     Kryteria merytoryczne:

Ocena ważnych ofert dokonana  zastanie na podstawie następujących kryteriów:

a.       Cena: ocena na podstawie poniższego wzoru:

Cn/Cb x Kp = P,  gdzie:

Cn  cena  oferty  najniższej;  

Cb – cena  oferty  badanej;

Kp – waga  kryterium  50  (pkt);

P  otrzymana liczba punktów.

 

b.      Wykształcenie, umiejętności i wiedza z zakresu tematyki szkoleń (ocena na podstawie przedłożonych dokumentów),

·         kursy, szkolenia – 3 pkt.

·         studia wyższe licencjat lub pokrewne – 5pkt.

·         studia wyższe magisterskie – 10 pkt.

c.       Doświadczenie w realizacji szkoleń, tj. zrealizowanej liczby godzin szkoleniowych – 

·         od 5-25 godzin – 10 pkt.,

·         od 26-50 godzin –  18 pkt.,

·         od 51 i więcej godzin – 25 pkt.),

Wybrany zostanie ten wykonawca, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.

      Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją      całości przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert;

 

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą przedmiotu zamówienia;

3.    Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

VII INFORMACJE DODATKOWE

1.      Zamawiającym i odbiorcą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych, natomiast nabywcą Gmina Świątniki Górne.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty.

3.     Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości na wniosek oferenta drogą mailową lub telefoniczną w terminie niezwłocznym.

4.     Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do realizacji zamówienia.

5.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji przedmiotu niniejszego zapytania.

6.     Do niniejszego rozeznania rynku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.).

7.     Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w części I, jednak nie później niż do 31.03.2021 r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zastrzeżeniem, iż będzie on ustalony  z co najmniej 30. dniowym wyprzedzeniem.

8.      Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Agnieszka Budek-Bartosz 12 270 42 26 w. 17, Kinga Paciorek 12 270 40 30 w. 47.

9.      Realizacja zamówienia współfinansowana przez Unię Europejską w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do zaproszenia:

Zał. 1 Formularz ofertowy

 

 

 

     Świątniki Górne, dnia 16.07.2018r.                                                                    Agnieszka Budek-Bartosz

                                                                                                                                              Kierownik

                                                                                                                                  (podpis osoby uprawnionej)        

 

 

                       

                                 

Pliki do pobrania:
pogoda.net