wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Czwartek, 4 czerwca 2020 Imieniny: Franciszka, Karola, Kwiryny
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


7 czerwca 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1225/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 1225/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku.

Na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych w zakresie:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój                          świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2. Treść ogłoszenia stanowi załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 spośród organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net