wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 26 marca 2019 Imieniny: Teodora, Emanuela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


22 maja 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1215/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego „CLAVIA” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

RL.525.2.2018

ZARZĄDZENIE Nr 1215/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 22 maja 2018 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego „CLAVIA” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 

Na podstawie art. 19 a i art. 4 ust. 1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), oraz na podstawie uchwały nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu oferty Ludowego Klubu Sportowego „CLAVIA” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO” zleca się realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

 

2. Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

 

4. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 2

Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 3

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net