wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 26 marca 2019 Imieniny: Teodora, Emanuela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


30 marca 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1174/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

RL.524.1.2018

ZARZĄDZENIE Nr 1174/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 30 marca 2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909 ze zm.) oraz na podstawie uchwały  nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.    Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia odrzucenia złożonej oferty.

§ 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne www.swiatniki-gorne.pl

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net