wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 14 grudnia 2018 Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
więcej
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


2 marca 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1160/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC

RL.525.1.2018

ZARZĄDZENIE  Nr 1160/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909 ze zm.).

 

Na podstawie art. 19 a i art. 4 ust. 1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909 ze zm.), oraz na podstawie uchwały nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza, co następuje:

§ 1

1.      Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC  złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Droga do Niepodległości” zleca się realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2.      Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.      Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację                          w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

4.      Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 2

Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 3

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net