wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 22 stycznia 2019 Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


20 kwietnia 2017
ZARZĄDZENIE Nr 815/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego "CLAVIA” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).

Na podstawie art. 19 a i art. 4 ust. 1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), oraz na podstawie uchwały nr XXV/218/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
zarządza co następuje:

§ 1
1.Po rozpatrzeniu oferty Ludowego Klubu Sportowego „CLAVIA”  złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 t. poz. 239 ze zm.), biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „DZIEŃ DZIECKA Z PIŁKĄ NOŻNĄ” zleca się realizację zadania publicznego w formie wsparcia finansowego.
2.Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 239 ze zm.).
3.Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
4.Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 2
Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 3
Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net