wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Czwartek, 6 sierpnia 2020 Imieniny: Jakuba, Sławy
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Aktualności wszystkie


OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI PROGRAMU „Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika”
23 lipca 2020

 

„Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika”

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne na podstawie Uchwały nr XXII/200/2020
z dnia 30 czerwca br. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu „Eko-logika. Złap deszcz do zbiornika” w 2020 roku.

 

1.       Cel i zakres Programu

Program ustala zasady udzielenia dotacji pochodzącej z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. Dzięki takim działaniom nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, a następnie
ich gospodarcze wykorzystanie m. in. do podlewania ogrodu, trawnika. Mieszkańcy gminy będą wykorzystywać wody opadowe na swojej posesji, tym samym oszczędzając naturalne zasoby wód.

Celem dotacji jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców Gminy Świątniki Górne związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych, poprzez montaż na terenie nieruchomości mieszkańców gminy zbiorników na wody opadowe.

Szczegóły realizacji Programu określone zostały w Regulaminie, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta i Gminy Świątniki Górne Nr XXII/200/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

2.   Kto może  ubiegać się o dotację

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świątniki Górne może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Świątniki Górne, który przez okres trwałości projektu spełni poniższe wymogi:

1. jest właścicielem lub współwłaścicielem znajdującej się na terenie Gminy Świątniki Górne nieruchomości, zabudowanej budynkiem;

2.   nie posiada względem Gminy Świątniki Górne zaległości z tytułu podatków, opłaty
za odbiór odpadów komunalnych oraz innych opłat (woda, ścieki);

3.  zezwala na przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomości przez przedstawicieli Gminy Świątniki Górne oraz wykonanie dokumentacji multimedialnej oraz jej wykorzystanie w celu promocji gminy. Dokumentacja nie będzie zawierać danych osobowych oraz informacji o lokalizacji nieruchomości.

 

3.       Wysokość dotacji

 

1.   Dofinansowanie udzielone będzie na podstawie wniosku o udzielenie dotacji. Dotacja będzie pochodziła z budżetu Gminy Świątniki Górne i będzie obejmowała częściowy zwrot kosztów zakupu przez mieszkańców Gminy Świątniki Górne zbiorników do gromadzenia
i wykorzystania wód deszczowych.

2.   Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie: do 50% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Regulaminem, lecz nie więcej niż 400 zł do zakupionych pojemników
nie mniejszych niż 350 l. 

3.    Dotacja z budżetu gminy dla danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz.

4.    Dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji zadania.

5. Wnioski o przyznanie dofinansowania rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

4.       Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dotację

 

1.       Wniosek o udzielenie dotacji należy składać od dnia 3 sierpnia 2020 r.

2.   Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne na dzienniku podawczym lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

3.  W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się datę wpływu na dziennik podawczy urzędu.

4.   Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta
i Gminy Świątniki Górne.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.swiatniki-gorne.pl, a także stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności
pogoda.net